ไทยEnglish

 

บริการจัดหาแรงงาน (Manpower Services)

 

บริษัท ทรัพย์เพ็ญ จำกัด ให้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว ดังนี้

 

 • จัดหาแรงงานต่างด้าวแบบ MOU ขั้นต่ำ 15 คนขึ้นไป
 • จัดหาแรงงานแบบ Passport พิสูจน์สัญชาติ ขั้นต่ำ 15 คนขึ้นไป
 • จัดหาแรงงานต่างด้าวในลักษณะงานรับเหมาทั่วไป ขั้นต่ำ 15 คนขึ้นไป
 • รับพิสูจน์สัญชาติตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป
 • รับรายงานตัว 90 วัน (กรุงเทพฯ และนนทบุรี)
 

 ขั้นตอนการขอใช้แรงงานต่างด้าวแบบ MOU

 

  ลูกค้าต้องมีใบโครต้าการขอใช้แรงงานต่างด้าว
จากสำนักงานจัดหางานประจำเขต หรือจังหวัดที่บริษัทตั้งอยู่

 

 

 

ลูกค้าต้องกรอกแบบฟอร์ม Demand Letter จากสำนักงานจัดหางาน

เพื่อขอใช้แรงงานสัญชาติพม่าแบบ MOU

 

 

เอกสารที่ต้องยื่นกับสำนักงานจัดหางานประจำเขตหรือจังหวัดที่บริษัทตั้ง

แบบฟอร์ม Demand Letter

 

 • สัญญาจ้างของกรมจัดหางาน
 • ใบโครต้า
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนกรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจ
 • หนังสือมอบอำนาจ + อากรแสตมป์ 30 บาท (ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการไม่ไปเอง)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 • แผนที่ตั้งบริษัท

 

 สิ่งที่ต้องสอบถามเมื่อยื่นเอกสารกับสำนักงานจัดหางานในเขต

หรือจังหวัดที่บริษัทตั้ง

 

 • วันที่รับเอกสารการทำเรื่อง MOU
 • วันที่ยืนเอกสารเข้าไปที่กระทรวงแรงงานถ.ดินแดง หรือทางลูกค้าสามารถนำเอกสารตัวจริงเข้าไปยื่นเองได้

 

 ขั้นตอนสุดท้าย

 • ลูกค้าแจ้งวันที่ได้สอบถามกับทางบริษัท ทรัพย์เพ็ญ  เพื่อดำเนินการต่อ โดยจะมีการแจ้งความคืบหน้ากับลูกค้าอยู่เสมอ (ระยะเวลาการได้รับคนงานประมาณ 30 วัน อาจจะเร็ว หรือช้าขึ้นอยู่กับขั้นตอนของราชการพม่า)
 • เมื่อลูกค้าได้รับคนงานเรียบร้อยแล้วทางบริษัท ทรัพย์เพ็ญ จะนัด เพื่อไปตรวจโรค และจึงดำเนินขั้นตอนการขึ้น Work permit